Obor Praktická sestra- dálkové studium

Obsah:

Studijní obor: Praktická sestra - dálkové studium

  • Kód oboru: 53-41-M/03
  • Typ studia: dálkové pětileté
  • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
  • Počet otevíraných tříd: V tomto roce se otevírat nebude

Nezbytnou podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost! Potvrzení je třeba doložit současně s přihláškou.

Učební plán oboru

Popis studia:

  • Pětileté dálkové studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou.
  • Studium oboru praktická sestra (PS) vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání nutné pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Profil absolventa

  • Absolvent je připraven poskytovat preventivní a ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem dětem i dospělým a podílet se na preventivní, diagnostické, léčebné a dispenzární péči. Uplatní se v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a také v zařízeních sociální péče a služeb, např. v  léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, ve stacionářích pro seniory apod.

Zdravotní požadavky

  • Nezbytnou podmínkou je zdravotní způsobilost k výkonu práce.

Organizace výuky

  •  Výuka – konzultace – v jednotlivých předmětech  bude probíhat jeden den v týdnu dle předem stanoveného rozvrhu.

Přijímací řízení

  • Přijímací zkoušky v prvním kole společné s denním studiem. Povinnost absolvovat jednotné testy z matematiky a českého jazyka a literatury.