Výsledky 1. kola přijímacího řízení jsou již na webu

Výsledky prvního kola již visí na webu. A zde je pár důležitých informací jak postupovat dál.

Výsledky naleznete ZDE.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
(každý uchazeč je uveden pod přiděleným REGISTRAČNÍM ČÍSLEM)

Nepřijatým uchazečům se rozesílá písemné ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ.

Svůj úmysl vzdělávat se v této škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů od data zveřejnění tohoto seznamu, tzn. do 15.5.2018. Pokud tak neučiní, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Zápisové lístky zašlete doporučeně poštou na adresu školy v Ostravě, případně osobně můžete doručit do budovy školy v Ostravě od 2.5.2018 od 7:00 do 15:00 hodin

Uchazeči, kteří „splnili podmínky pro přijetí“ a nebyli prozatím přijati, mohou podat odvolání k řediteli školy. Ředitel školy na základě  neodevzdání zápisových lístků přijatých žáků rozhodne v případě odvolání o přijetí žáka na základě volných míst.