Uchazeči o studium

Aktuality k přijímacímu řízení

Opatření obecné povahy - přijímací zkoušky - dodatek

Ke stažení ZDE 

 

Pozvánka - ke stažení zde

Dne 16. dubna 2021 byly odeslány pozvánky ke školní přijímací zkoušce

Upozornění

V případě, že jste podali přihlášku na dva obory na naší škole, dostavte k absolvování ŠPZ, která bude zahájena v 8:00.

Aktuální informace k přijímací zkoušce

Upozorňujeme, že antigenní testy pro eliminaci onemocnění COVID-19 si nechávají uchazeči provést před konáním zkoušky na své ZŠ nebo u příslušného poskytovatele zdravotnických služeb.

Testy nebudou realizovány v den zkoušky na naší škole!

Opatření  pro uchazeče o střední vzdělávání

(zasláno společně s pozvánkou k ŠPZ) Dle OOP Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Mimořádné opatření

I.
Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce pouze pokud

  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a současně
  2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole (které je žákem), které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

II.
V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem.

III.
Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

IV.
Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle čl. I a II. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Pohyb žáků, spojený s účastí na vykonání přijímací zkoušky se řídí těmito principy:

  • Uchazeči (a jejich zákonní zástupci) dodržují rozestupy před budovou školy (než budou uchazeči vpuštěni do budovy).
  • Vstup do budovy je umožněn pouze uchazečům, nikoli doprovázejícím osobám.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
  • Všichni uchazeči, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách i ve třídě respirátory.
  • Prostory, ve kterých se uchazeči mohou pohybovat – vstup do školy, určená učebna, kde se koná ŠPZ, WC.
  • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
  • Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
  • Ihned po ukončení testu a konečné administraci opouští uchazeč budovu školy.

Dále připomínáme důležitou informaci!!!:

Uchazeč se musí prokázat dokladem totožnosti OP, pas, průkazka MHD. Nemáte-li nic z toho, rodič napíše čestné prohlášení, že uchazeč ještě nemá např. OP.


Více informací zde: